webdesign

Donaties
Bankrelatie: NL 55 RABO 0110 2620 69
T.n.v. Stichting Milan Bindu Nepal
O.v.v. de actie waarvoor u doneert

Stichting Milan Bindu Nepal is met ingang van 1 januari 2008 door de belastingdienst aange-wezen als een ANBI-instelling. Vanaf januari 2014 zijn de eisen strenger geworden om de Anbi –status te behouden. Milan Bindu voldoet aan deze strenge criteria. Dat houdt in, dat onze stichting een charitatieve Algemeen Nut Be-ogende Instelling is. De giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Een donatie doen aan Stichting Milan Bindu
Een schenking doen aan de stichting kan op de volgende manieren:
1. Contant
2. Per bankoverschrijving ( eventueel via automatische incasso)
3. Door het doen van een periodieke schenking

Omdat de stichting een Algemeen Nut Beogend Instelling (ANBI) is, zijn de schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar. Wat de schenkingen onder 1 en 2 betreft, dit zijn fiscaal gezien “gewone giften”.

Voor de fiscale aftrek van de gewone giften geldt een aantal voorwaarden: U moet deze giften kunnen aantonen met schriftelijke stukken, zoals kwitanties of bankafschriften. Voor contante schenkingen zal dat moeilijk zijn.

Het totaalbedrag dat u in een kalenderjaar aan alle goede doelen gedaan heeft moet een drempelbedrag overschrijden (1 % van het drempelinkomen met een minimum van € 60,00). Voor deze giften is de aftrek gemaximeerd tot 10% van het drempelinkomen.

Voor de fiscale aftrek van periodieke giften geldt eveneens een aantal voorwaarden: De gift is vastgelegd in een schriftelijk stuk (overeenkomst). Tot 1 januari 2014 moest dat een notariële akte zijn, maar dat hoeft nu niet meer. Dat scheelt in de kosten.

De bedragen die u schenkt moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn. De schenking moet u tenminste 5 achtereenvolgende jaren doen. Bij eerder overlijden of bij achteruitgang van uw inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid stopt de schenking. Bij achteruitgang van het inkomen moet dat als zodanig in de overeenkomst zijn opgenomen. Voor periodieke scheenkingen aan en ANBI geldt geen drempel en er is geen maximum aan de aftrek verbonden.

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, kan het belastingvoordeel oplopen tot 52%. Als u een periodieke schenking doet van bijvoorbeeld € 300,00 en u valt in het hoogste belasting tarief, dan betaalt de fiscus voor meer dan de helft mee en kost u die schenking netto nog geen € 150,00.

Verantwoording
Beleidsplan 2013-heden
Verantwoording donaties 2015
Financieel jaarverslagclearstreep